MR

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) zet zich ervoor in om de school goed te laten functioneren: de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn van leerlingen en personeel en de communicatie tussen ouders en personeel.

Zij houdt zich bezig met diverse zaken die de school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, het schoolplan, het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn, het formatieplan (personeelsbezetting) en de bijbehorende taakverdeling, sollicitatieprocedures, nascholing, de schooltijdenregeling, de begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen en huisvesting.

De MR bestaat uit twee geledingen met elk twee leden, die de beide achterbannen (ouders en personeel) vertegenwoordigen: de ouder- en personeelsgeleding.

Oudergeleding
Nathalie en Marissa

Personeelsgeleding 
Sophia Mirck en Mieke den Hartog

Vergaderingen 
De MR vergadert op verzoek met de directie.

Notulen 
Van iedere MR-vergadering wordt een verslag gemaakt.  

Contact 
De MR is te bereiken via één van de leden van de ouder- of personeelsgeleding via het e-mailadres.

De in de MR besproken en voor akkoord getekende documenten (protocollen e.d.) zijn op aanvraag (bij de directie) in te zien.